Insikter från Sveriges första akademiska uppsats om ChatGPT för kommunikatörer

I slutet av september kom den akademiska uppsatsen “Morgondagens kommunikation i dag – ChatGPT och den AI-faciliterade skrivprocessen“, av Jakob Petterson Svärd. Jag har läst igenom den och plockat ut det jag tycker är mest intressant.

Frågorna som uppsatsen bygger på:

  • Hur upplever kommunikatörer som skriver på svenska att ChatGPT påverkar skrivprocessen?
  • Vilka språkliga följder upplever kommunikatörer som skriver på svenska att användandet av ChatGPT får för den skriftliga kommunikationen som man producerar?

Ett nytt sätt att skriva – det blanka bladets död

En viktig insikt handlade om hur den klassiska skrivprocessen förändras när AI-tjänster används. Det talas om att “det blanka bladet” har spelat ut sin roll.

Den klassiska skrivprocessen:
1. Förstadiet. Skrivuppgiften analyseras och planeras.
2. Skrivstadiet. Tankarna sätts på pränt.
3. Efterstadiet. Utkastet bearbetas till en färdig slutprodukt.

Steg 2 i den klassiska skrivprocessen, att börja skriva, blir nu ersatt av ett samspel mellan människa och maskin.

En av de intervjuade i uppsatsen, en projektledare inom marknadsföring, beskriver sitt arbetssätt såhär:

“Jag behöver aldrig ha ett tomt ark längre, jag har alltid någonting på pappret när jag har Chat GPT som min kompis”.

En digital kommunikatör vid en kommunikationsbyrå beskriver det på det här sättet:

“Jag brukar tänka att den är min juniora kollega som jag har gett en uppgift och sedan får jag texten som jag själv ska tvätta och fixa till liksom.”

Den AI-faciliterade skrivprocessen

I uppsatsen beskrivs en ny typ av skrivprocess som “AI-faciliterad”. Det kan tolkas som att AI-tjänsten tar över taktpinnen i textskapandet, med den mänskliga skribenten som samarbetspartner – eller möjligen tvärtom.

Intervjupersonen som jobbar med vetenskapskommunikation vid ett universitet beskriver det bra:

“Jag betraktar Chat GPT mer som samarbetspartner som jag skriver ihop med än som ett verktyg som hjälper mig i mitt skrivande. Det skulle jag ändå vilja säga. Det är mer av en samarbetspartner än ett verktyg. Jag vet inte ens om jag skulle få för mig att sätta mig och skriva en text helt själv längre.”

AI-faciliterad skrivprocess i sex steg:

  1. Behovet att skriva en text uppstår.
  2. Skribenten promptar chattboten för att den ska generera uppslag, utkast eller dispositioner som kan kickstarta skrivprocessen.
  3. Chattboten genererar en textprodukt.
  4. Skribenten förfinar prompterna för att förbättra resultaten.
  5. Skribenten “tar över” texten från chattboten för manuell bearbetning till en slutprodukt.
  6. Skribenten sparar eventuellt prompter för framtida användning.

Faror med AI-skrivandet

Alla de intervjuade var positiva till ChatGPT och det nya sättet att skriva, men det finns farhågor som lyfts i uppsatsen.

Den AI-baserade responsen kan utvecklas till en självförstärkande ”feedback-loop” – där den mänskliga skribenten utvecklas och ”uppfostras” språkligt av kontinuerlig kritik från en artificiell intelligens. Det leder i sin tur till intressanta frågor kring var människan slutar och maskinen börjar. Och kanske förlorar vi mycket bredd i språket och mänskliga infall som gör texterna läsvärda?

Studiens resultat visar även att hjälpen från ChatGPT riskerar att distansera skribenten från texten och skrivandet på ett sätt som skulle kunna ha negativa konsekvenser. Vi kanske skriver bra texter, men förstår vi vad vi skriver? Kommer vi klara oss utan AI, och spelar den frågan ens någon roll?

This entry was posted in AI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jag är ingen robot *